• Fără categorie
  • 0

Jocuri pentru recunoasterea structurii silabice a cuvintelor

Învăţător IONESCU DAN

Grup Şcolar „Preda Buzescu „ Berbeşti – Vălcea

Dacă din clasa I copiii sunt solicitaţi să gândească, să-şi exprime opinii personale, să argumenteze, să caute soluţii optime, înseamnă cǎ dobândesc de la bun început deprinderi esenţiale pentru întreaga perioadă de şcolarizare, pentru întreaga lor viaţă. Pentru a putea vorbi şi gândi co­rect, este necesar să dăm copiilor noţiuni clare, bine precizate, corecte. Să-i învăţăm să folosească în vorbire, cu­vinte al căror înţeles îl cunosc bine.

Elevii clasei I sunt obligaţi să recurgă la di­verse operaţii şi procedee logice nu numai pentru acumularea unor simple reprezentări. Pentru stăpânirea temeinică a unei noţiuni este necesar un anumit exerciţiu de aplicare în practică a acestei noţiuni.

Trecând de la reprezentări la noţiuni, copilului i se dezvoltă memoria, gândirea activă, proces în care un rol important îl joacă limbajul. Jocurile cuprind sarcini didac­tice care contribuie la valorificarea creatoare a deprinderi­lor şi cunoştinţelor achiziţionate, la realizarea transferu­rilor între acestea, la dobândirea de noi cunoştinţe prin mij­loace proprii.

Astfel, după învăţarea unui număr de 5-6 litere se poate utiliza jocul Cine formează mai multe? Se scriu pe tablă literele: a, m, î, n, r, e şi li se cere ele­vilor să compună cât mai multe silabe formate din două lite­re. Se precizează că sunt silabe numai acele combinaţii ca­re pot fi folosite în formarea cuvintelor.

Schimbaţi litera (sau silaba)

Scopul urmǎrit în acest joc este activizarea şi îmbogǎtirea vocabularului, dezvoltarea capacitǎţii de selectare, a mobilitǎţii gândirii şi a expresivitǎţii limbajului.

Sarcina didacticǎ: formarea de cuvinte cu sens prin schimbarea unei litere sau a unei silabe:

a)   Cuvinte formate din 1-2 silabe prin schimbarea primei sau ultimei litere sau silabe:

b)   Cuvinte formate din 2-5 silabe prin menţinerea primei silabe:

c)   Cuvinte formate din 2-4 silabe cu menţinerea unei silabe:

Jocul se poate desfǎsura individual sau în colectiv.

Cu deosebit succes se desfăşoară jocul Literele se plimbă. Jocul – bazat pe întrecere – contribuie la consolidarea citirii şi scrierii literelor învăţate şi a deprinderii de a forma cuvinte monosilabice din câte 2 litere. Se lucrează cu două feluri de je­toane, imprimate în culori diferite. Elevilor li se împart câte două (sau trei) jetoane din prima categorie şi mai mul­te jetoane din cea de-a doua (grupuri de două litere, câte o singură literă). Li se cere să “plimbe” câte o litera, aşezând-o pe rând, înaintea sau înapoia fiecărui grup for­mat din două litere şi să scrie apoi în caiete cuvintele corecte obţinute astfel. De exemplu: se dau grupurile ca şi do, literele care “se plimbă” în dreapta acestora (deci, care se adaugă după ele), fiind: i, p, r. Elevii obţin, ast­fel, cuvintele: cai, cap, car, respectiv doi, dop, dor. Sau grupurile din două litere ar şi al, iar literele “plim­bate” în faţa lor c, b, v. Se vor forma cuvintele: car, bar, var ; cal, bal, val.

Dacă vrem să complicăm jocul, combinăm cele două cerinţe date de prima dată, elevii având ca sarcină “să plimbe” litere şi după, şi înaintea aceloraşi grupuri. Vor câştiga elevii care reuşesc să formeze corect toate cuvintele posibile.

Jocul Pătrate distractive de tip rebus, so­licită gândirea elevilor şi se bazează pe absenţa vocalelor sau consoanelor dintr-un cuvânt. La începutul practicării acestui joc se vor folosi ilustraţiile, pentru a uşura sarci­na elevilor şi a-i obişnui cu acest fel de activitate, după care pot să lipsească, fiind puşi în situaţia de a găsi mai întâi cuvântul şi apoi să-l completeze, în acest caz însă se vor folosi cuvinte scurte.

Exemplu:

Lipsind ilustraţiile, copiii au completat pătră­ţelele în mai multe variante: URS, LUP, ORA, LAN, CAI, UNU, LAT, CAR, PARǍ, SARE, CANǍ.

Acest joc contribuie şi la formarea deprinderii de scriere corectă a cuvintelor, fără omisiuni de litere.

Exerciţiile de compunere a cuvintelor din silabe încurcate sau a propoziţiilor din cuvinte încurcate desfăşu­rate sub formă de joc, în diferite variante, vizează dezvol­tarea gândirii şi a deprinderii de scriere.

Jocul Descurcă silabele va începe cu o scurtă povestire: „Ionel a compus două cuvinte formate din câte trei silabe, dar surioara lui mai micǎ i le-a stricat. Puteţi voi să le aranjaţi din nou şi apoi să le scrieţi?” Li se va spune ce silabă au intrat în componenţa cuvintelor pentru a le alege şi ei din alfabetar, după care vor fi lăsaţi să refacă cuvintele:

CI                           -ŞE                                -POA

-CAN            -ŢA                       VA                       -RE

După un timp de gândire copiii au alcătuit cu­vintele: CIREŞE, VACANŢA, VAPOARE.

O variantă a acestui joc, cu cerinţe sporite, este Cine găseşte mai multe? care constă în a forma cât mai multe cuvinte din silabe date la întâmplare. Li se poate spune câte cuvinte se pot găsi pentru a se strădui fiecare să ajungă la această limită.

Asemănătoare sunt şi alte jocuri.

În jocul Scara cuvintelor elevii au sarcina de a găsi şi a scrie cuvinte cu aceeaşi literă în ordine crescă­toare după numărul silabelor sau literelor. De exemplu:

a -

a – ac

a – aşa

a – acum

a – albină

a -aşteaptă

a – ascultător.

Jocul  Razele soarelui pretinde elevilor să găsească cuvintele care formează razele soarelui cu litera ce se aflǎ în mijloc, după un model:

Un joc foarte interesant îl constituie Citeşte şi potriveşte, prin care se urmăreşte formarea şi consoli­darea deprinderii de a citi corect, conştient şi expresiv. Pe tabla magnetică se fixează tabloul pe care sunt scrise unele silabe. Se cere elevilor să aleagă dintre jetoane pe acelea care corespund şi sǎ le aşeze în mod corespunzător. De exemplu:

bi – ci – ele – tă                că-ru-ţa                sa-ni-e

Tot astfel, se împart elevilor jetoane cu ima­gini de obiecte (tramvai, tren, avion) şi li se cere să caute cartonaşul cu denumirea fiecărui obiect din desen şi să le plaseze la locul potrivit.

În final, elevii sunt puşi să citească şi să scrie cuvintele identificate.

Jocul pǎcǎlelilor

Li se adreseazǎ elevilor “întrebǎri-capcanǎ”. Elevii trebuie sǎ rǎpundǎ cu „da” sau „nu”.

-  Cuvântul maşinǎ începe cu sunetul a?

-  Strugurii se coc iarna?

-  Fulgii de zǎpadǎ sunt albǎstrui?

Pǎpuşa Oanei este drǎguţǎ. – Aceasta este o întrebare?

-  Dupǎ litera m, în alfabet urmeazǎ litera o?

Scrie titlul este alt joc foarte îndrăgit de copii, care stimulează gândirea şi interesul elevilor:

8 Acest cerc cu silabe conţine titlul unei lecţii învăţate de copii, pe care ei trebuie să-l găsească.

În acelaşi fel se vor desfăşura jocurile cu com­punere a propoziţiilor din cuvinte încurcate. În jocul: „Aranjează-le în ordine” se dau cuvintele: cere, ochelari, de, Costache, o pereche.

În jocul Faţă-n faţă se cerea elevilor să scrie cuvinte cu cele două feluri de grupuri de litere în­văţate: cincichiuvetă; geantăgheată; girafăghiocel.

Scrie-mi numele este un joc care urmăreşte depistarea elevilor care greşesc la scrierea grupurilor de litere. Elevii vor primi imagini a căror denumire conţine grupuri de litere şi vor trebui să scrie numele fiecărei ima­gini pe partea opusă (ghiocel, ochelari, cercel, ghem, chibrituri).

Formarea deprinderii de a scrie corect grupuri­le de litere se realizează şi prin jocurile „Completează ce lipseşte”, „Completează propoziţia” care se pot desfă­şura sub formă de întrecere. (exemplu: măr ge le, ri di che; „Marcel se joacă cu mingea”).

Pentru formarea deprinderii de a scrie corect cuvintele care conţin diftongi se pot practica jocurile Alege şi scrie, Ghiceşte unde s-a ascuns?. Li se va cere elevilor să aleagă dintr-o lecţie numai acele cuvinte care conţin diftongi şi să le scrie sau din mai multe cuvinte spuse să le reţină şi să le scrie pe acelea care au diftongi.

You may also like...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *


trei + = 8

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>